Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Salgs- og leveringsbetingelser for Nordic Ex Technology ApS

1. Tilbud

a) slutter å gjelde senest 90 dager etter at det gis, med mindre annet fremgår av tilbudet. Hvis kjøper gjør endringer i spesifikasjonene, slutter tilbudet å gjelde omgående.

b) Tekniske data og mål som er angitt i katalogene, er kun retningsgivende. Vi forbeholder oss retten til å endre disse uten varsel. Nordic Ex Technology ApS påtar seg ikke noe ansvar for feil i dette materialet.

c) Spesielle kjøpsbetingelser eller bestemte krav til det som kjøpes fra kjøperens side, for eksempel anført i kjøperens bestilling eller i kjøperens generelle kjøpsbetingelser, er ikke bindende for Nordic Ex Technology ApS, med mindre Nordic Ex Technology ApS skriftlig erklærer seg innforstått med vilkårene.

d) Målskisser eller annen teknisk dokumentasjon må ikke gis videre til tredjepart uten skriftlig godkjenning fra oss.


2. Levering

a) Levering skjer, hvis ikke annet er avtalt, for kjøpers regning og risiko.

b) Nordic Ex Technology ApS forbeholder seg retten til å levere i deler.

3. Pris

a) Alle priser er i danske kroner ekskl. mva., og kjøper må godta prisendringer som skyldes endringer i toll, skatter, valutakurser, avgifter og lignende.

4. Leveringstid

a) De angitte leveringstidene gjelder fra tidspunktet bestillingen mottas, regnet i hele effektive arbeidsuker, så fremt Nordic Ex Technology ApS ikke melder fra om annet.

b) Nordic Ex Technology ApS påtar seg ikke noe ansvar for forsinkelse av komplette leveringer eller delleveringer som skyldes force majeure, inkludert lockout, streik, arbeidsuhell, manglende transportmulighet, forsinkelse i levering av komponenter eller andre materialer fra tredjepart, force majeure eller andre eksterne forhold.

c) Forsinkelse av komplette leveringer eller delleveringer gir ikke rett til kansellering av ordre.

5. Betaling

a) Hvis annet ikke er avtalt er vår normale betalingsbetingelser: netto per 14 dager.

b) Ved overskridelse av betalingsfrist påløper renter av det forfalte beløpet, 2 % per påbegynte måned, fra forfallsdato.

c) Nordic Ex Technology ApS har eiendomsretten til det som selges, helt til hele kjøpesummen samt eventuelle påløpte kostnader og renter er betalt.

d) Reklamasjoner på mangler eller overskridelse av leveringstider gir ikke kjøper rett til å holde tilbake noen betaling.

6. Reklamasjonsrett

a) Nordic Ex Technology ApS gir 12 måneders reklamasjonsrett på leverte varer, regnet fra fakturadatoen, forutsatt at de oppståtte feilene ikke skyldes feil montering, manglende vedlikehold, mangelfull reparasjon utført av kjøper, vanlig slitasje, uvanlige driftsforhold og så videre.

Reklamasjonsretten omfatter: Feil i materialer, feil i konstruksjon eller produksjonsfeil.

b) Nordic Ex Technology ApS er ikke ansvarlig overfor kjøper for noen form for følgeskader eller indirekte tap som måtte oppstå fra eller i forbindelse med en kjøpsavtale, som reguleres av disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene, inkludert, men ikke begrenset til, produksjonsstopp, tapt fortjeneste, tapt goodwill, tapte data, transport, driftstap eller medgått arbeidstid ved reparasjon eller utskifting av defekte deler eller komplette enheter.

c) For eventuelle deler av annet fabrikat som inngår i leveringen gjelder samme reklamasjonsrett som Nordic Ex Technology ApS får fra underleverandøren.

d) Ved kjøper påpeking av mangler skal kjøper skriftlig overfor Nordic Ex Technology ApS beskrive og spesifisere den påberopte mangelen, uten ugrunnet opphold, men ikke senere enn 2 måneder etter fakturadato.

7. Avhjelping av feil og mangler

a) Reklamerte varer returneres franco til oss for reparasjon eller utskifting og kun etter avtale på forhånd.

b) Reparasjon utføres, hvis ikke annet er avtalt, innenfor den normale arbeidstiden.

c) Hvis avhjelping ikke kan finne sted, forbeholder selger seg retten til å ta det aktuelle produktet i retur mot godtgjørelse av fakturabeløpet, uten at kjøper kan gjøre ytterligere ansvar gjeldende overfor selger.

d) Hvis det blir påvist mangler som kan gjøres gjeldende overfor Nordic Ex Technology ApS, er Nordic Ex Technology ApS etter eget valg berettiget og forpliktet til enten å levere nytt produkt, avhjelpe mangelen eller gi kjøper et forholdsmessig avslag i den avtalte kjøpesummen. Med dette har vi oppfylt ethvert krav fullt og helt overfor kunden som følge av mangelen. Nordic Ex Technology ApS hefter aldri for indirekte skader.

e) Erstatningsleveringer som omfattes av garantien, leveres fritt kjøpers adresse i Danmark.

f) Manko eller feilekspederte varer reklameres til oss senest 8 dager etter mottak. Feilekspederte varer kan i henhold til avtalen med oss, senest 8 dager etter mottak, returneres ufranko til oss, så fremt varen returneres i originalemballasjen sammen med følgeskriv fylt ut av kjøper.

g) Transportskadede varer reklameres av kjøper til transportør ved mottak.

8. Returvarer

a) Varer i spesialutførelse som normalt ikke inngår i vårt lagersortiment, eller varer kjøpt etter kjøpers ordre, tas ikke i retur.

b) Lagervarer samt varer til godkjenning (ikke spesialutførelse) kan inntil 2 måneder etter fakturadato returneres til oss.

Returneringen forutsetter:

  • At det før returneringen er inngått avtale om dette med Nordic Ex Technology ApS.
  • At det følger med et følgeskriv som angir faktura-/følgeseddelnummer.
  • At varen er umontert.
  • At varen returneres i originalemballasje.
  • At varen returneres franco til oss.

Ved returnering av standardvarer beregnes 15 % returneringsgebyr.

Når det gjelder varer til godkjenning, beregnes ikke returneringsgebyr.

Vi tar forbehold om endringer i prislisten uten varsel, samt om eventuelle trykkfeil.

Levering skjer i henhold til vanlige salgs- og leveringsbetingelser.

9. Produktansvar

a) Skader på kjøpers eller tredjeparts næringseiendom som skyldes feil ved produktet til Nordic Ex Technology ApS, omfattes kun av Nordic Ex Technology ApS' ansvar så fremt det kan bevises at skaden skyldes feil eller forsømmelse hos Nordic Ex Technology ApS eller dennes folk.

b) Nordic Ex Technology ApS er i enhver sak som angår produktansvar uten ansvar for indirekte skader og tap, følgeskader, driftstap, tapt fortjeneste eller andre tap.

c) Nordic Ex Technology ApS' ansvar for produktskader kan aldri overstige dekningsbeløpet i Nordic Ex Technology ApS' eventuelle produktansvarsforsikring.

d) Nordic Ex Technology ApS' produktansvar opphører 4 år etter at selger har fullført leveringen, og uansett senest 4 år etter selgers fakturadato for leveringen.

e) Nordic Ex Technology ApS skal av kjøper holdes skadesløs i den grad Nordic Ex Technology ApS pålegges ansvar overfor tredjepart for en slik skade eller et slikt tap som Nordic Ex Technology ApS etter gjeldende punkt 9 ikke er ansvarlig overfor kjøper.

10. Delvis ugyldighet

a) Hvis en eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelsene kjennes ugyldige, ulovlige eller ugjennomførbare, skal ingen av de øvrige bestemmelsenes gyldighet, lovlighet eller gjennomførbarhet påvirkes eller forringes av dette.

11. Jurisdiksjon

Enhver uoverensstemmelse mellom partene avgjøres etter den til enhver tid gjeldende danske kjøpslov i Nordic Ex Technology ApS' lokale domsmyndighet.